Velkommen  Arrangementer  Aktivitetskalender  Forsamlingshuse  Kalkovn  Historie    SeværdighederVelkommen.htmlArrangementer.htmlForsamlingshuse.htmlKlim_Kalkovn.htmlHistorie.htmlsevrdigheder.htmlskoler.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6
Skolerskoler.html
ForeningerForeninger.html
LinkLink.html
Kirkerkirker.html
 

Klim Plantage (Sønderskov) i Klim 1885:

Fjerritslev avis d. 18/5-1900: Fattiggårdsplantagen i Klim.

Thorup-Klim Kommune havde den heldige ide i 1885, at indtage et par Tdr. land, lavt beliggende, med lyng eller pors bevokset stykke ejendom, tilhørende fattiggården, til beplantning. Der blev plantet hovedsalig el. Denne Plantage er senere blevet udvidet et par gange, sidste gang i år. Plantagen har hidtil ligget upåagtet hen, den tog sig lille ud fra landevejen, adgangen til den var vanskelig, og selve plantningen var med sin frodige undervækst af Ahorn, Hassel og Røn uigennemtrængelig.

Sognerådet vil, efter opfordring af Plantør Brüel, V. Thorup, nu lavet spadserestier, som skal udmunde i en festplads. Nu behøver folk ikke længere at tage bort for at komme i en skyggefuld skov, idet der både er læ og skygge i overflod, og plantagen vil sikkert blive benyttet til småudflugter, skoleskovture, afholdsfester o. lign. Det står Kommunen fri for ved sådan lejlighed at opkræve en lille entre´ til hjælp til gangenes vedligeholdelse.Bemærkninger:

Klim Plantage (Klim Sønder Skov) blev plantet af Thorup-Klim Sogneråd omk. 1885. I 1900 blev der oprettet spadserestier, anlagt festplads, talerstol og flagstang.

Grundlovsfesten i Klim Plantage er 1. gang omtalt i Fjerritslev Adresseavis i 1903, med Frøstrupkredsens Venstreforening som arrangør. Det fortsatte hvert år til og med 1927, hvor Grundlovsfesterne blev videreført af  Vester Han Herreds Grundlovsudvalg, valgt af Gøttrup, Klim og Holme Ungdomsforeninger og Gøttrup, Klim og Vust Afholdsforeninger.


Foromtale i Fjerritslev avis d. 28. maj 1909: Frøstrup-Kredsens Venstreforening indbyder til Grundlovsfest i Klim Plantage den 5. juni. Grundlovsfesten i den venlige Klim Plantage plejer altid at øve sin tiltrækning på befolkningen i en større omkreds, vi anbefaler gerne festen til talrige besøg.

I 1919 blev der solgt 1000 indgangsbilletter.


Dette Grundlovsudvalg, stod nu for Grundlovsfesterne i Klim Plantage fra 1928 til 1940.

På initiativ af Otto Græsbøll, Vust samledes repræsentanter fra Gøttrup, Klim og Holme Ungdomsforeninger og Gøttrup, Klim og Vust Afholdsforeninger, Bejstrup Ungdomsforening og Manstrup Afholdsforening, hvor der skulle nedsættes et udvalg til afholdelse af Grundlovsfester i Klim Plantage. Bejstrup Ungdomsforening og Manstrup Afholdsforening trak sig.

Det første udvalg bestod af Lærer Mortensen, Gøttrup, Snedker Hansen, Klim, Oluf Lukassen, Klim,  Frk. Riskjær, Holme,  Thomas Madsen, Holme,   Niels Svaneborg, Vust. Lærer Mortensen, Gøttrup blev formand.


Grundlovsfesten d. 5 Juni 1928. imødeså udvalget med spænding, hvordan ville vejret blive ? (vejret spiller jo en betydelig rolle ved friluftsfester). Vilde mødet slaa an i befolkningen ?. Store og sikre udgifter var der. Indtægten vilde bero paa vejr og tilslutning. I dagene der gik forud blev der arbejdet med stor travlhed for at bringe festpladsen i orden til den store dag.

Dagen oprandt, men ikke som vi havde haabet og ønsket. Ganske vist falder grundlovsdag paa en sommerdag, men d. 5 Juni 1928 har paa ingen maade karakter af en Sommerdag.

En voldsom storm blæste af nordvest og frembragte i træernes kroner et forstyrrende spektakel, tilmed var der bidende kold, og selv ude paa festpladsen, der ligger lunt inde midt i plantagen, mærkedes kulden, som kunne ses på tilhørerne ved opslaaede frakkekrave, halstørklæder, tæpper og sjaler om.

Men trods kulde og blæst var der mødt 800 mennesker og flere ville sikkert have fundet vej til Klim Plantage hvis vejret havde været bedre.

Læserbrev i Fjerritslev Avis 20. maj 1930:


Klim Plantage:

Den lille Lund, som i daglig Tale bærer dette Navn, er i sin Tid plantet af daværende Sogneraad i Kærlighed til Plantningssagen og til Pryd for Egnen. Efter Sigende var det afdøde Gaardejer og Landstingsmand, Jens Simonsen Vestergaard, der gentagende og ihærdig først Tanken frem, indtil den vandt Ttilslutning og blev til Virkelighed, og sikkert er der mange i de ca. 40 Aar, hvor Plantagen har kunnet bære Navn som saadan, der har glædet sig ved denne, baade til daglig ved en lille Tur rundt i dens lune Gange og ved festlige Lejligheder, naar fremmed fra nær og fjern stævnede sammen til Fest, af hvilke der i Aarenes Løb er afholdt mange.

Sogneraadet har da ogsaa som Aarene er gaaet, stadig følt sit Ansvar for at holde Plantagen vedlige, baade hvad Hugning og Plantning m. m. angaar. Som et Led i dette for at skaffe Underlæ, blev der for nogle Aar siden plantet Ædelgran (mod vest) ligesom der blev indplantet Bøg længere inde. Dog har det af og til knebet med at Træerne, navnlig de smaa, har kunnet faa Lov til at gro i Fred, da Besøgende, navnlig i foraarstiden, har foretaget Plukning af Grene. Det blev da nødvendigt at opsætte Tavler med Forbud derimod. Det synes dog ikke nu at være tilstrækkeligt, thi Træerne er nu saa stærk ribbede, at det er en Ynk at se; nævnte Ædelgranner er saa stærk plukkede, at der næsten ikke findes en Gren paa dem i Mandshøjde, ligesom de indplantede Bøg er mishandlede paa det grusomste.

Sogneraadet overvejer derfor at lukke med svær Pigtraadshegn og Laas for Indgangen, saaledes at al Besøg kun kan ske under ledsagelse. Dog vil man herved henstille til alle, som Besøger plantagen: ”Vær med til at beskytte og værne om denne Lund i vor saa skovfattige Egn, saaledes at den paatænkte Lukning ikke bliver nødvendig !”.

   Jens Mølbæk.


Den 9. marts 1941 vedtoges det at lade Han Herreds Samvirkende Ungdomsforeninger overtage Grundlovsfesterne i Fremtiden, på betingelse af at Grundlovsfesterne stadig blev holdt i Klim.

Denne forening overtog Flagene.

Sidste gang der holdtes grundlovsfest i Sønder Skov var 1960, derefter holdes den i Forsamlingshuset.


Oplysningerne er fundet på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev.


Sidste nyt om Sønder Skov 2010:

Kommunen har nu planer om at genskabe Sønderskov, som mange husker den. Vi håber, at Sønderskov igen bliver til stor glæde for lokalområdet.